ul. Dąbrowszczaków 39, I p.
10-542 Olsztyn (mapa)

 

+48 89 527 63 73
+48 504 914 186

PL FR
CPF Olsztyn
moustache

#ZielonaInstytucjaKultury

Sektor: Edukacja dorosłych

Akcja 2: Partnerstwa strategiczne na małą skalę

Budżet projektu: 60000 EUR

Data rozpoczęcia projektu: 2022-01-01

Data zakończenia projektu: 2023-12-31

Organizacje partnerskie:

Cele projektu:

Celem projektu jest zapoznanie się z dobrymi, ekologicznymi praktykami stosowanymi przez polskie
i francuskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, a także wdrożenie ich do codziennej pracy. Zdefiniowano 3 tematy: polityka ekologiczna wewnątrz instytucji/organizacji, organizacja wydarzeń kulturalnych z uwzględnieniem ekologicznych zachowań oraz ekologiczna edukacja dorosłych słuchaczy i uczestników wydarzeń. W ramach projektu zostanie opracowana m.in seria wideoporadników dobrych, zielonych praktyk oraz szkolenia dla edukatorów i animatorów. Wspólnie z partnerami projektu chcemy, aby realizacja projektu stała się pierwszym krokiem do skonsolidowanych działań środowiska kultury na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w naszym mieście i regionie.

Planowane działania:

  1. Kick-off meeting (Polska). Spotkanie inaugurujące projekt z udziałem organizacji partnerskich.
  2. Zielony audyt (Polska). Diagnoza polskich instytucji kultury pod kątem stosowania i wdrażania proekologicznych rozwiązań. Wymiana dobrych praktyk z promotorami idei zielonej instytucji kultury w Polsce oraz z francuskim partnerem nt. zrównoważonego rozwoju w kulturze (warsztaty).
  3. Wizyty studyjne w Polsce i  we Francji osób zarządzających instytucjami kultury/organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz kultury. Wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania ekopraktyk (infrastruktura, organizacja pracy) w codziennej działalności.
  4. Spotkanie edukatorów/animatorów we Francji. Wymiana dobrych praktyk z zakresu edukacji ekologicznej osób dorosłych (techniki, metodologia, zakres) i sposobów “przemycania” ekologicznej wiedzy przy okazji organizowanych wydarzeń kulturalnych.
  5. Wizyty studyjne w Polsce i we Francji dla osób zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych (imprezy, festiwale). Wymiana dobrych praktyk z zakresu tworzenia wydarzenia kulturalnego pod kątem potencjału i wyzwań zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w aspekcie ochrony środowiska.

Realizacja projektu #ZielonaInstytucjaKultury ROZPOCZĘTA! Po perypetiach związanych z wycofaniem się pierwszego, francuskiego partnera z projektu, intensywnych poszukiwaniach godnego zastępcy, MAMY TO! Stowarzyszenie RICH’ESS z Saint-Brieuc dołączyło do Centrum Polsko-Francuskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, aby wspólnie podzielić się „zielonymi” doświadczeniami i dobrymi ekopraktykami.

Podczas pierwszego spotkania w Olsztynie (5-7 września 2022), inaugurującego projekt, oprócz prezentacji wszystkich partnerów i wizyt w poszczególnych instytucjach kultury, rozmawialiśmy o harmonogramie dalszych planowanych działań, kwestiach organizacyjnych i finansowych. Ustalaliśmy również wspólnie metody i narzędzia ewaluacji projektu.

Zgodnie z założeniami, nasze działania (w tym 3 wizyty we Francji, 2 w Polsce oraz otwarte, polsko-francuskie warsztaty wymiany dobrych praktyk) realizowane będą w następujących obszarach:

1. polityka ekologiczna wewnątrz instytucji/organizacji,

2. organizacja wydarzeń kulturalnych z uwzględnieniem postaw proekologicznych oraz

3. ekologiczna edukacja dorosłych słuchaczy i uczestników wydarzeń.

W październiku kolejny etap, diagnostyczny. Przedstawiciele stowarzyszenia RICH’ESS przeprowadzą w polskich, partnerskich instytucjach kultury tzw. „zielony audyt”. Grupa projektowa działająca pod eksperckim okiem francuskich partnerów dokona analizy i autoewaluacji zachowań i praktyk ekologicznych w swoich instytucjach/organizacjach. Przyglądać będziemy się organizacji pracy, zarządzaniu zasobami, funkcjonowaniu na co dzień w naszych siedzibach, gospodarce odpadami, zużyciu mediów, polityce zakupowej, sposobom komunikowania i promowania naszych działań itp. Wnioski ze spotkań posłużą do stworzenia raportu, którego efektem, na zakończenie realizacji projektu, będzie wspólne wypracowanie „karty dobrych zielonych praktyk w kulturze”. Z rezultatów skorzystać będą mogli wszyscy, którym ekologia w kulturze nie jest obojętna.

Zielony audyt w Polsce. Spotkania warsztatowe.

W dniach 23-26 października miał miejsce kolejny etap realizacji naszego projektu – etap diagnostyczny. Zrealizowaliśmy go w postaci 3-dniowych kreatywnych spotkań warsztatowych w duchu filozofii inteligencji zbiorowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele instytucji/organizacji partnerskich (kadra kierownicza, pracownicy administracji, animatorzy, edukatorzy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych). Audyt opierał się na 3 zagadnieniach: działalność kulturalna i edukacyjna, organizacja pracy i procesy funkcjonowania, zarządzanie zasobami. Celem spotkań było próba zdefiniowania wzorca zielonej organizacji/instytucji kultury poprzez zdiagnozowanie potrzeb, elementów do poprawy i ustalenie działań naprawczych. Ponadto, określenie nowej „zielonej” inicjatywy oraz inicjatywy „marzeń”, którą instytucja/organizacja chciałaby wprowadzić w przyszłości. Moderatorem warsztatów byli francuscy partnerzy mający doświadczenie we wspieraniu rozwoju organizacji i ich procesów strategicznych, głównie sektora ekonomii społecznej. Wnioski ze spotkań posłużą przedstawicielom Rich’ess do stworzenia ogólnodostępnego raportu. Zagadnienia podejmowane podczas spotkań będą również przedmiotem działań lokalnych, jakie instytucje/organizacje partnerskie zadeklarowały się podjąć na rzecz zielonej transformacji.

Przed nami pierwsze spotkanie grupy projektowej we Francji. W marcu 2023 r. osoby zarządzające partnerskimi instytucjami kultury z Warmii i Mazur będą czerpać wiedzę z francuskich doświadczeń podczas wizyty studyjnej.  

2021. Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.