Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie 

 • Data publikacji strony: 2016-08-30 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2017-12-15 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy. 
 • W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne, dla których nie został zdefiniowany język oryginalny.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki lub inicjuje pobieranie pliku. W takiej sytuacji użytkownik nie zawsze jest o tym ostrzegany lub nie ma informacji o formacie pobieranego pliku. 
 • Występują błędy kodu HTML i CSS.
 • Część multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana.
 • Strona nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących,
 • Brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższych miesiącach. 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Kontrast elementów tekstowych na stronie internetowej spełnia warunki AA WCAG.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2020.03.30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Być. 
 • E-mail:info@cpf.olsztyn.pl 
 • Telefon:89 527 63 73 

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

Siedziba Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie znajduje się na 1. piętrze budynku biurowego przy ul. Dąbrowszczaków 39. 

Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika, brak schodów i innych utrudnień. W budynku znajduje się winda. Pomieszczenia Centrum znajdują się na jednym poziomie, bez barier architektonicznych.

Do instytucji można dotrzeć środkami komunikacji publicznej (tramwaj, autobus). Najbliższe przystanki: Centrum Teatr Jaracza, Kopernika/Mickiewicza.  

Przed budynkiem, wzdłuż ulicy, znajduje się parking miejski (strefa płatnego parkowania) z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych w bezpośredniej bliskości budynku.

Do budynku i pomieszczeń Centrum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, audiodeskrypcji i komunikatów głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Toaleta nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.