27.07.2020 08:00 Wiek: 18 days

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CENTRUM

Prosimy o zapoznanie się z zasadami, dzięki którym można bezpiecznie odwiedzać naszą instytucję


W trosce o bezpieczeństwo gości i pracowników Centrum, wprowadzamy następujące zasady wznowienia działalności Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie:

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i odwiedzającym

 1. Pracownicy Centrum  

1) Pracownikom zapewnia się środki ochrony indywidualnej, tj. płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, itp.

2) Organizacja stanowisk pracy uwzględnia wymagany dystans przestrzenny między pracownikami. Zarządza się konieczność zachowania bezpiecznej odległości w przypadku działań wymagających obecności kilku pracowników w tym samym pomieszczeniu. 

3) Stanowisko pracownika narażonego na bezpośrednią obsługę interesantów zostało wyposażone w przezroczystą przegrodę. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.  

4) Administracja Centrum czynna jest w godz. 8.00-16.00. Pracownicy pełnią dyżury w systemie rotacyjnym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.   

5) Pracownik gospodarczy zobowiązany jest do przeprowadzania procedur sanitarnych (odkażanie blatów, klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych, wietrzenie pomieszczeń). 

6) Na drzwiach wejściowych do Centrum umieszczona zostanie informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających mogących jednocześnie przebywać w instytucji. 

7) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są instrukcje dotyczące mycia rąk,   zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. 

8) Pracownicy Centrum mają prawo odmówić wstępu do instytucji osobom, które nie stosują się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny (w szczególności obowiązku zasłaniania ust i nosa). 

2.    Działalność kulturalna 

1) Do czasu odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zawiesza się organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności (wernisaży, finisaży, spotkań, wykładów, animacji) w siedzibie Centrum. 

2) Wystawy czasowe eksponowane w przestrzeni wystawienniczej (55 m2) Centrum będą dostępne dla zwiedzających z zachowaniem następujących ograniczeń: 

a) jednorazowo w pomieszczeniu przebywać mogą 3 osoby,

b) dla zwiedzających dostępny jest płyn do dezynfekcji,

c) zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i służby sanitarne (dezynfekcja rąk i utrzymanie odpowiedniego dystansu, obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych),

d) wystawy dostępne są w godz. 10.00-12.00 oraz 13.00-16.00; w godz. 12.00-13.00 będzie przeprowadzone wietrzenie i dezynfekcja pomieszczenia. 

3) Dopuszcza się prowadzenie działalności kulturalnej online: prezentacja wystaw, spotkania z twórcami, publikacja informacji kulturalnych itp.  

3.    Dostęp do księgozbioru Centrum (biblioteka) 

1) Do czasu odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, czynna jest wyłącznie wypożyczalnia książek i czasopism. 

2) Czytelnicy mają do dyspozycji katalog elektroniczny (dostępny na stronie internetowej Centrum). Czytelnikom zaleca się wybór książek z ww. katalogu i dokonywanie rezerwacji (telefonicznie lub mailowo) oraz zgłaszanie się po odbiór zamówionych książek w terminie i godzinie ustalonej z pracownikiem Centrum.  

3) Jednorazowo w Centrum mogą przebywać 2 osoby wyłącznie w celu odebrania zamówionych lub zwrotu książek. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i służby sanitarne (dezynfekcja rąk i utrzymanie odpowiedniego dystansu, obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych). 

4) Wypożyczalnia jest czynna w godz. 10.00-12.00 oraz 13.00-16.00; w godz. 12.00-13.00 będzie przeprowadzane jest wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń. 

5) Pracownik obsługujący czytelników zobowiązany jest do używania rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować miejsce, na którym leżały książki.  

6) Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 14 dni na specjalnie w tym celu wydzielone miejsce. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.  

4. Działalność edukacyjna (kursy).

Kursy języka francuskiego są prowadzone zdalnie do odwołania. 

II. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników 

1) Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2) W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu, lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. W takiej sytuacji instytucja zostanie natychmiastowo zamknięta dla odwiedzających oraz zostanie powiadomiona powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Olsztynie. 

3) Zostanie przeprowadzone ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

4) Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur uzależnione będzie od rekomendacji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.   

III. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby odwiedzającej  Centrum zakażenia koronawirusem

    1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Centrum. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

      2) Incydent należy natychmiastowo zgłosić dyrektorowi Centrum ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

     3) W przypadku tym należy ustalić listę pracowników oraz osób odwiedzających instytucję (jeżeli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.