31.08.2021 14:00 Wiek: 95 days

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CENTRUM

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i kursach językowych


Plakat: dwa palce imitujące ludzką twarz, z namalowanymi oczami i maseczkami

Zasady udziału w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZEŃ KULTURALNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH

 

ZASADY DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM POLSKO-FRANCUSKIEGO COTES d’ARMOR-WARMIA i MAZURY

w OLSZTYNIE w TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

 

I.       Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i odwiedzającym

1.      Pracownicy Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie (CPF)

1)     Pracownikom zapewnia się środki ochrony indywidualnej, tj. płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, itp.

2)     Organizacja stanowisk pracy uwzględnia wymagany dystans przestrzenny między pracownikami. Zarządza się konieczność zachowania bezpiecznej odległości w przypadku działań wymagających obecności kilku pracowników w tym samym pomieszczeniu.

3)     Stanowisko pracownika narażonego na bezpośrednią obsługę interesantów zostało wyposażone w przezroczystą przegrodę. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu dystansu społecznego.

4)     Administracja Centrum pracuje według harmonogramu czasu pracy (grafik miesięczny) podawanego do wiadomości pracownikom co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem ustalonego harmonogramu.

5)     W przypadku pogorszenia się sytuacji zagrożenia epidemiologicznego dyrektor może podjąć decyzję o wprowadzeniu systemu rotacyjnego i/lub możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej.

6)     Pracownik gospodarczy zobowiązany jest do przeprowadzania procedur sanitarnych (odkażanie blatów, klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych, wietrzenie pomieszczeń).

7)     W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

8)     Pracownicy CPF mają prawo odmówić wstępu do instytucji osobom, które nie stosują się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny (w szczególności obowiązku zasłaniania ust i nosa).

 

2.      Działalność kulturalna

1)     Dopuszcza się organizację wydarzeń kulturalnych w siedzibie CPF dla ograniczonej liczby uczestników na zasadach przyjętych w „Regulaminie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w trakcie epidemii COVID-19” (załącznik nr 1). Uczestnik, przed wzięciem udziału w wydarzeniu, podpisuje stosowne oświadczenie o zapoznaniu się, akceptacji i przestrzeganiu regulaminu.

2)     Równolegle prowadzona jest działalność kulturalna online.

 

3.      Dostęp do księgozbioru Centrum (biblioteka)

1)     Biblioteka jest czynna w godzinach pracy CPF. W godz. 12.00-13.00 wprowadza się przerwę, podczas której będzie przeprowadzane wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcja powierzchni kontaktowych.

2)     Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru. Celem usprawnienia korzystania z biblioteki, Czytelnikom zaleca się wybór książek z katalogu elektronicznego (dostępnego na stronie internetowej CPF) i dokonywanie rezerwacji (telefonicznie – 89 527 63 73, 504 914 186 lub mailowo – kultura@cpf.olsztyn.pl) oraz zgłaszanie się po odbiór zamówionych książek w terminie i godzinie ustalonej z pracownikiem CPF.

3)     Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i służby sanitarne (dezynfekcja rąk, utrzymanie odpowiedniego dystansu, obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych).

4)     Pracownik obsługujący czytelników zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować miejsce, na którym leżały książki.

 

4.      Działalność edukacyjna (kursy).

1)     Dopuszcza się organizację kursów językowych w siedzibie CPF (forma stacjonarna) na zasadach przyjętych w „Regulaminie uczestnictwa w kursie języka francuskiego w trakcie epidemii COVID-19” (załącznik nr 2). Uczestnik kursu przed rozpoczęciem nauki podpisuje stosowne oświadczenie o zapoznaniu się, akceptacji i przestrzeganiu regulaminu. 

2)     W przypadku pogorszenia się sytuacji zagrożenia epidemiologicznego dyrektor CPF może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną działalność edukacyjną (kursy)
i zastosować formę hybrydową (mieszaną) lub zdalną.

 

II.     Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników

1)     Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem pierwszego kontaktu, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2)     W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu, lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, będzie oczekiwać na transport w miejscu zapewniającym izolację.

3)     Zostanie przeprowadzone ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie gruntownego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4)     Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur uzależnione będzie od rekomendacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

III.    Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby odwiedzającej  Centrum zakażenia koronawirusem

1)     W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren CPF. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do lekarza pierwszego kontaktu lub powiadomienie 999 albo 112.

2)     Incydent należy natychmiastowo zgłosić dyrektorowi CPF ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzić gruntowne sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku tym należy ustalić listę pracowników oraz osób odwiedzających instytucję (jeżeli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym