BIP

I INFORMACJE PODSTAWOWE
Siedziba
Centrum Polsko-Francuskie
Côtes d'Armor - Warmia i Mazury
w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39 I p.
10-542 Olsztyn
tel.: 0048/89/527 63 73
fax.: 0048/89/534 99 33
E-mail : info@cpf.olsztyn.pl
www.cpf.olsztyn.pl

Godziny pracy
poniedziałek-czwartek: 9.00 - 19.00
piątek: 9.00-17.00
W soboty, niedziele i święta nieczynne.

Jednostka nadrzędna
Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Dyrektor
Zdzisław Fadrowski
ul. Partyzantów 87
10-402Olsztyn
tel.: (89) 521 69 29
fax.: (89) 521 69 39
www.bip.warmia.mazury.pl
www.warmia.mazury.pl


II CENTRUM POLSKO-FRANCUSKIE COTES D'ARMOR - WARMIA I MAZURY W OLSZTYNIE
Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie funkcjonuje od lipca 1993 roku w ramach oficjalnej umowy o współpracy i partnerstwie zawartej pomiędzy województwem warmińsko - mazurskim w Polsce a francuskim departamentem Côtes d'Armor w Bretanii. Przez kilka ostatnich lat Centrum inicjowało i współorganizowało współpracę zdecentralizowaną pomiędzy województwem warmińsko - mazurskim a departamentem Côtes d'Armor we wszystkich dziedzinach współpracy zapisanych w umowie oficjalnej pomiędzy stronami. Od stycznia 2003 roku jest to samorządowa placówka kulturalno - oświatowa podległa Departamentowi Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, której zadania koncentrują się na międzynarodowej współpracy kulturalnej, edukacyjnej i młodzieżowej w dziedzinie upowszechniania języka francuskiego.

Do stałych form pracy instytucji należy organizowanie i wspomaganie regionalnej polsko- francuskiej współpracy kulturalnej, artystycznej i oświatowo - szkolnej, prowadzenie kursów języka francuskiego, biblioteki książek i czasopism francuskich, spotkań kulturalnych, oświatowych, działalności stowarzyszeniowej (przy Centrum działa Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji 'Amitié'). Do najbardziej znanych wydarzeń kulturalnych należy wymienić coroczne edycje Dni Kultury Francuskiej i Dni Bretanii. Z kolei z działalności szkolno-oświatowej warto wymienić coroczne staże we Francji nauczycieli języka francuskiego oraz wakacyjne obozy językowe dla licealistów. Centrum prowadzi też działalność wydawniczą.

Głównym partnerem Centrum we Francji jest Mission Internationale Rady Generalnej Côtes d'Armor oraz partnerskie stowarzyszenie Côtes d'Armor-Warmia et Mazury. Centrum pracuje ponadto w ścisłej współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz Instytutem Francuskim w Warszawie. W porozumieniu z Instytutem Francuskim w Warszawie pełni rolę regionalnego ośrodka egzaminacyjnego języka francuskiego w systemie DELF.

Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie realizuje:
- kursy języka francuskiego na wszystkich poziomach dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- państwowe egzaminy języka francuskiego DELF;
- zajęcia z dziedziny frankofonii;
- programy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języka francuskiego (staże, konferencje);
- bibliotekę książek i czasopism (największa w regionie Warmii i Mazur);
- wystawy w galerii sztuki;
- Dni Kultury Francuskiej (kwiecień) i Dni Bretanii (listopad);
- współpracę szkolno - młodzieżową;
- działalność stowarzyszenia polsko-francuskiego;
- działalność kulturalną - otwarcie na Europę.

Struktura własnościowa: Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Centrum jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.

III PRACOWNICY
CENTRUM POLSKO-FRANCUSKIEGO COTES D'ARMOR - WARMIA I MAZURY W OLSZTYN
IE

Dyrektor:
Kazimierz BRAKONIECKI

Pracowni merytoryczni:

Monika BYĆ
Specjalista ds. frankofonii i kultury, archiwista

Monika ZAWISTOWSKA-KUPISZ
Specjalista ds. frankofonii, młodzieży i edukacji, bibliotekarz

Johan DUBUC
Asystent języka francuskiego

Pracownicy administracyjni:
Agata MARCINKAN
Księgowa, kadrowa

Pracownicy obsługi:
Genowefa KOŚCIELNIAK

Wolontariuszka z programu Erasmus+
Océane LE GOFF

IV STATUT
CENTRUM POLSKO-FRANCUSKIEGO COTES D'ARMOR - WARMIA I MAZURY W OLSZTYNIE
POBIERZ STATUT
REGULAMIN ORGANIZACYJNY CPF

V REGULAMIN BIBLIOTEKI
POBIERZ REGULAMIN

VI FINANSE

Budżet Centrum 2017
Na budżet Centrum Polsko-Francuskiego składają się następujące pozycje:
- dotacja Rady Generalnej departamentu Cotes d'Armor w Saint-Brieuc
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie
-własne finanse wynikające z prowadzenia kursów języka francuskiego

VII RAPORT ROCZNY
POBIERZ RAPORT ROCZNY 2016

VIII KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Rok szkolny 2016/2017

IX PROGRAM DZIAŁANIA W 2017 ROKU
POBIERZ PROGRAM

X MAJĄTEK I FINANSE

Stan z dn. 31.12.2013
Liczba pracowników: 6 (5,6 etatu)
Średnia płaca: 3 644,90 zł
Majątek trwały: 47 440,42 zł

 

CENTRUM POLSKO-FRANCUSKIEGO COTES D'ARMOR - WARMIA I MAZURY W OLSZTYNIE