05.02.2019 00:00 Il y a : 16 days

NABÓR DO PRACY

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy


Wymiar czasu pracy ½ etatu.

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      wykształcenie co najmniej zawodowe

c)      niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

d)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie w pracy o podobnym zakresie obowiązków

b)      odbyte szkolenia zawodowe,

c)      referencje,

d)      odpowiedzialność i komunikatywność,

e)      bardzo dobra organizacja pracy indywidualnej, systematyczność i dokładność,

f)       samodzielność w wykonywaniu obowiązków, sumienność,

g)      kultura osobista.

  1. Zakres wykonywanych zadań:

a)      Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Centrum, w tym m. in:

                            ·          sprzątanie posadzek dywanowych, terakotowych,

                            ·          sprzątanie sanitariatów,

                            ·          mycie okien,

                            ·          usuwanie odpadów,

                            ·          uzupełnianie artykułów higienicznych i sanitarnych,

                            ·          pielęgnacja roślin doniczkowych.

Sprzątanie dotyczy m. in. pomieszczeń biurowych, socjalnych, sanitarnych, gospodarczych, sali dydaktyczno-konferencyjnej, innych sal dydaktycznych, przestrzeni wystawienniczej, biblioteki, czytelni, ciągów komunikacyjnych.

b)      Wykonywanie innych zleconych czynności.

  1. Wymagane dokumenty:

a)   CV

b)   kwestionariusz osobowy (załącznik),

c)    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i odbyte szkolenia,

d)    kopie świadectw pracy,

e)    referencje,

f)     oświadczenie kandydata (załącznik) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)    oświadczenie (załącznik), że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

h)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik)

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu grudniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie wynosił 0%.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn, w terminie do 20 lutego 2019 r. (środa) do godz. 15.00.

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko pracownik gospodarczy”.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn

tel. 89 527 63 73

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie o niekaralności

3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności prawnej

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych